Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
Сертификат EN ISO 14001
 
 
 
 

EN ISO 14001:2004 КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ!

ISO 14001:2004е международен стандарт, който съдържа изискванията към Системите за управление на околната среда (СУОС). Тази система позволява на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда. С внедряването и на този стандарт през 2010, ръководството на „Крис 94” ООД дефинира своя обща политика поради спецификата на създадената Интегрирана система за управление, а именно обединяването и на трите стандарта – Система за управление на качеството, Система за здравословни и безопасни условия на труд и Система за управление на околната среда. Така ръководството на „Крис 94” ООД за пореден път засвидетелства пред своите клиенти и партньори, ангажимента, който е поел към тях по отношение на осигуряването на качествени услуги и материали, прилагането на безопасни и безвредни практики на работа, при които рисковете от злополуки са сведени до минимум ,както за служителите, подизпълнителите, клиентите, околната среда, но и към обществото като цяло.

През 2012г. дружеството успешно премина сертификационен одит към фирма ТЮФ НОРД ЦЕРТ ГмбХ.


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

Удостоверение строителна камара

 

Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB

© 2005 КРИС bgwebsite.com